Stock Information

盈餘年度 股東會召開日期 股票股利 現金股利 股東股利
盈餘配股
(元/股)
公積配股
(元/股)
除權基準日 股東股利
(元/股)
除息基準日 合計
(元/股)
2016 2017/05/31 - - - 0.6 2017/06/10 0.6
2017 2018/06/22 - - - 1.25 2018/07/06 1.25
2018 2019/06/05 - - - 2.00 2019/07/08 2.00
2019 2020/06/10 - - - 1.00 2020/06/17 1.00
盈餘年度 2016
股東會召開日期 2017/05/31
股票股利 盈餘配股
(元/股)
-
公積配股
(元/股)
-
除權交易日 -
現金股利 股東股利
(元/股)
0.6
除息交易日 2016/07/05
股東股利 合計
(元/股)
0.6